Załącznik nr 4 – OGÓLNE WARUNKU UMOWY

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (zwane również OWU) stanowią integralną część Umowy Najmu zawartej pomiędzy NANO RENT CAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17/109, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, KRS 0000817481 (Wynajmujący) i Najemcą wskazanym w Umowie Najmu. Przedmiotem najmu  jest opisany w Umowie Najmu samochód, który zostaje udostępniony Najemcy na warunkach i zasadach określonych w Umowie Najmu i załącznikach, w tym niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy.

1. STRONY UMOWY

 1. Wynajmującym jest NANO RENT CAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17/109, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, KRS 0000817481, w imieniu której działa Prezes Zarządu Norbert Tokarski lub upoważniony pracownik
  1. Najemcą samochodu może być́:
 2. osoba fizyczna,
 3. osoba prawna,
 4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa posiada zdolność́ prawną.
  1. Najemca będący osobą fizyczną lub osoba działająca z upoważnienia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa posiada zdolność́ prawną, muszą spełnić́ następujące warunki:
 5. ukończone 21 lat,
 6. niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem od minimum 12 miesięcy. Osoba wskazana w niniejszym punkcie, nie została pozbawiona praw do prowadzenia pojazdów i nie toczy się̨ przeciw niej postepowanie, które mogłoby doprowadzić́ do pozbawienia praw do prowadzenia pojazdów,
 7. ważny dowód osobisty lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość́,
 8. ważny dokument prawa jazdy,
 9. nie jest osobą karaną ani poszukiwaną na gruncie obowiązującego prawa.
  1. Kierowcą Pojazdu może być́ wyłącznie Najemca, osoba wskazana w umowie lub inna osoba upoważniona na piśmie przez Najemcę oraz wskazana w załączniku nr 1 do Umowy spełniająca warunki określone w punkcie 1.2.
  1. Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy podpisaniu umowy najmu, dokumentów o których mowa powyżej. W przypadku kierowania pojazdem przez inną osobę niż̇ Najemca warunkiem koniecznym jest przedstawienie także dokumentów tej osoby.
  1. Za działanie osoby upoważnionej przez Najemcę̨ – Kierowcy, Najemca ponosi odpowiedzialność tak samo jak za swoje działanie.
  1. Kontakt pomiędzy Stronami następuje w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail, chyba że postanowienia OWU lub Umowy stanowią inaczej.

2. WYDANIE I ZWROT SAMOCHODU

2.1 Wynajmujący wyda Najemcy samochód w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń i usterek z kompletnym wyposażeniem pełnym zbiornikiem paliwa oraz z kompletem dokumentów i jednym kompletem kluczy. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu samochodu powinny zostać zgłoszone Wynajmującemu w momencie jego wydawania. Złożenie przez Najemcę podpisu na Umowie Najmu oraz na Protokole wydania samochodu bez dodatkowych uwag, jest jednocześnie potwierdzeniem, iż Najemca dokonał odbioru samochodu nie wnosząc zastrzeżeń, co do jego stanu technicznego, wyglądu oraz wyposażenia, jak również warunków najmu.

2.2 Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód Wynajmującemu z kompletem dokumentów i wyposażenia, w stanie w jakim go wynajął, w miejscu, w dniu i w godzinie  określonych w Umowie Najmu. W ramach zwrotu samochodu Najemca zobowiązany jest do zweryfikowania, wspólnie z pracownikiem Wynajmującego, stanu samochodu oraz po uwzględnieniu w Protokole zwrotu samochodu wszelkich zmian w stosunku do stanu, w którym samochód był wydawany, podpisania tego Protokołu.

2.3 Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym i odebrania samochodu od Najemcy, na koszt Najemcy, w przypadku stwierdzenia użytkowania samochodu z naruszeniem warunków Umowy Najmu oraz OWU, a także w przypadku, gdy okoliczności stwierdzone przez Wynajmującego uzasadniają podejrzenie dokonania kradzieży samochodu przez osoby trzecie albo podjęcia próby jego przywłaszczenia przez Najemcę. Strony zgodnie ustalają, że w przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, oświadczenie Wynajmującego o wypowiedzeniu Umowy Najmu może być przekazane Najemcy drogą elektroniczną w formie e-maila wysłanego na wskazany przez wynajmującego adres poczty internetowej lub w formie „sms-a” wysłanego na wskazany przez Najemcę numeru telefonu.    

2.4 Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia Wynajmującemu, każdorazowej zmiany wskazanego w Umowie Najmu miejsca lub terminu zwrotu samochodu celem uzyskania akceptacji Wynajmującego na taką zmianę wraz z informacją na temat ewentualnych opłat dodatkowych z tego tytułu. Zwrot samochodu w miejscu i/lub terminie, które nie zostały uprzednio zaakceptowane przez Wynajmującego, nie powoduje zwolnienia Najemcy z odpowiedzialności za samochód, w tym obowiązku ponoszenia określonych w Umowie Najmu kosztów (opłat) wynajmu (godzinowej lub dobowej stawki najmu i innych opłat), do momentu jego faktycznego odbioru przez Wynajmującego.

3. OPŁATY

3.1 Najemca zobowiązany jest zapłacić wszelkie opłaty podane w Umowie Najmu lub wymienione w aktualnych cennikach. Najemca w szczególności zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów wynikających z mandatów, kar administracyjnych, opłat drogowych, opłat za wjazd i parkowanie w miastach i tym podobnych opłat naliczonych w związku z pojazdem w okresie trwania najmu.

3.2 Jeżeli okres najmu nie jest wskazany w umowie koszt czynszu najmu obliczany jest jako wielokrotność 24-godzinnych okresów, licząc od wskazanego w Umowie Najmu momentu rozpoczęcia wynajmu.

3.3 Jeżeli samochód nie zostanie zwrócony przez Najemcę w ustalonym w Umowie Najmu miejscu (punkcie zwrotu samochodu) i/lub terminie, Najemca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty będącej odpowiednikiem dziennej stawki wynajmu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zwrocie samochodu.

4. WARUNKI UŻYWANIA SAMOCHODU ORAZ KARY UMOWNE

4.1 W okresie korzystania z samochodu Najemca zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania i stosowania postanowień Umowy Najmu (w tym niniejszych Standardowych Warunków Najmu),
 2. przestrzegania przepisów prawa regulujących zasady korzystania z samochodu, w tym prawa o ruchu drogowym,
 3. prawidłowego zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą w szczególności poprzez każdorazowe zamykanie samochodu i stosowanie zabezpieczeń, w jakie wyposażony jest samochód. Najemca w miarę posiadanych możliwości powinien parkować samochód na parkingach strzeżonych,  
 4. odpowiedniego zabezpieczenie przed kradzieżą, utratą lub zniszczeniem dokumentów oraz kluczyków, urządzenia GPS lub routera WIFI (jeżeli Najemca z nich korzysta) i nie pozostawianie ich w samochodzie, jak również innych wartościowych przedmiotów widocznych z zewnątrz,
 5. wykonywania we własnym zakresie i na własny koszt obsługi codziennej samochodu, obejmującej sprawdzanie i uzupełniania płynów, sprawdzanie stanu i prawidłowego ciśnienia w oponach, sprawdzanie działania świateł,
 6. stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym lub/i dokumentacji technicznej samochodu,
 7. utrzymywania samochodu w należytej czystości,
 8. przerwania jazdy, zabezpieczenia samochodu i natychmiastowego zawiadomienia Wynajmującego o wszelkich stwierdzonych awariach, usterkach lub nieprawidłowościach w działaniu samochodu, w tym w szczególności Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o zapalaniu się którejkolwiek z kontrolek wskazujących na wystąpienia awarii, usterki lub nieprawidłowości. Najemca zobowiązany jest zastosować się do wskazówek Wynajmującego dotyczących zgłoszonej awarii, usterki lub nieprawidłowości.

4.2 Najemca nie może używać wynajętego samochodu:

 1. do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu;
 2. do przewozu przedmiotów i substancji, które z powodu swoich właściwości lub zapachu mogą czasowo wyłączyć samochód z eksploatacji i/lub uniemożliwić jego dalszy wynajem;
 3. do uruchamiania lub holowania innych samochodów, przyczep lub innych przedmiotów;
 4. do przewozu większej ilości osób lub masy ładunku niż określone w dokumencie rejestracyjnym samochodu;
 5. w wyścigach, rajdach lub zawodach;
 6. gdy Najemca lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, barbituranów lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji;
 7. wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązującym w kraju użytkowania;
 8. przez osobę inną niż Najemca, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego na warunkach określonych w Umowie Najmu. Osoba ta winna posiadać ważne prawo jazdy przynajmniej od roku;
 9. poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, bez pisemnej zgody Wynajmującego;
 10. na obszarach geograficznych zabronionych przez Wynajmującego.

4.3 Najemca nie może dokonywać́ zmian w Przedmiocie umowy, w szczególności zmieniać jego przeznaczenia czy instalować́ dodatkowego wyposażenia.

4.4 Najemca zobowiązany jest użytkować samochód w sposób, który nie spowoduje uszkodzeń jego wnętrza. W przypadku uszkodzenia przez Najemcę wnętrza samochodu (łącznie z wnętrzem bagażnika) Najemca jest odpowiedzialny za wynikające z tego tytułu szkody. Do tego typu uszkodzeń zaliczane są np. wypalone dziury w tapicerce, zabrudzenie tapicerki, uszkodzenia przełączników, progów, wewnętrznych elementów karoserii, klamek, zamków itp.

4.5 W przypadku zawinionej przez Najemcę utraty (w tym zgubienia lub zniszczenia) dokumentów i/lub kluczyków samochodu, Najemca ponosi faktyczne koszty usprawnienia samochodu (wymiany zamków, przerejestrowania pojazdu), jak również Wynajmujący może domagać się od Najemcy pokrycia utraconych wpływów (korzyści) w wysokości odpowiadającej dobowej stawce najmu, naliczonej za każdy dzień wyłączenia samochodu z eksploatacji nie więcej niż 40% ceny wyliczonego czynszu najmu na dzień, w którym nastąpiło wyłączenie pojazdu z użytkowania.

4.6 W przypadku, jeżeli Wynajmujący, na wniosek organów ścigania lub administracji, zobligowany będzie do udzielenia pisemnej informacji o użytkowniku samochodu, w związku z popełnionym w okresie najmu wykroczeniem lub przestępstwem lub w związku z naliczeniem opłaty z tytułu nieopłaconego parkowania lub innej opłaty/kary z tytułu naruszenia jakichkolwiek przepisów lub regulaminów związanych z korzystaniem z samochodu, to Najemca obciążony zostanie przez Wynajmującego dodatkową opłatą administracyjną z tego tytułu w kwocie 246 zł brutto.

4.7 Zabronione jest palenie papierosów lub innych substancji w samochodzie (zakaz dotyczy zarówno Najemcy/użytkownika samochodu, jak i pasażerów). W przypadku stwierdzenia podczas zwrotu samochodu, iż w okresie najmu w samochodzie palono, Najemca, w związku z koniecznością usunięcia skutków palenia (zapachów), zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego opłaty w wysokości 1.500,00 złbrutto.

4.8 Najemca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Wynajmującego następujących opłat z tytułu niewłaściwego używania samochodu lub szkód spowodowanych z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osoby prowadzącej samochód:

 1. brak dokumentów lub tablicy rejestracyjnej samochodu – 500 zł;
 2. usunięcie bez zgody oznaczeń firmowych samochodu – 500 zł;
 3. zwrot samochodu z zabrudzonym wnętrzem (np. konieczność prania tapicerki) – 150 zł za każdy zabrudzony element;
 4. zwrot nieumytego z zewnątrz oraz wewnątrz (z zastrzeżeniem lit. c powyżej) samochodu – 80 zł;
 5. utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby której Najemca udostępnił samochód– 50.000 zł;
 6. zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa – 15.000 zł;
 7. zwrot samochodu bez elementów wyposażenia wskazanych w Protokole zwrotu samochodu – 2.000 zł za każdy element;
 8. zwrot pojazdu z nieuzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi – 100 zł;
 9. zwrot pojazdu z niepełnym bakiem paliwa – 150 zł;
 10. brak zwrotu pojazdu w miejscu wyznaczonym w umowie – 500 zł;
 11. naruszenie innych zakazów wymienionych w pkt. 4.2 – 500 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

4.9 Zapłata opłat dodatkowych oraz kar umownych przewidzianych w OWU nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w k.c.

4.10 Jeżeli Strony Umowie przewidziały kaucję roszczenia z tytułu naliczonych opłat dodatkowych oraz kar umownych  mogą być pokryte w pierwszej kolejności z kaucji lub czynszu najmu, wedle uznania Wynajmującego.

5. UBEZPIECZENIE

5.1 Wynajmujący zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC) wyłącznie tym osobom, które używają samochód za jego zgodą. Warunki ubezpieczenia OC pozostają na życzenie Najemcy, do wglądu.

6. USZKODZENIA, KOLIZJE i KRADZIEŻE – OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

6.1 Najemca zobowiązany jest do kontroli pojazdu. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu każde uszkodzenie, awarię lub utratę (w tym kradzież) samochodu lub jego wyposażenia, podając miejsce i okoliczności danego zdarzenia. Najemca, w każdym przypadku, zobowiązany jest sporządzić pisemne oświadczenie o okolicznościach danego zdarzenia. Najemca bez zgody Wynajmującego, nie jest uprawniony do dokonywania w samochodzie jakichkolwiek napraw.

6.2 W przypadku kolizji z udziałem wynajmowanego samochodu lub kradzieży samochodu bądź jego wyposażenia, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce kolizji lub powiadomić Policję o kradzieży i równocześnie zawiadomić o zdarzeniu Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Wynajmującemu protokół Policji sporządzony na okoliczność kolizji / kradzieży. Najemca powinien ponadto dołożyć starań, aby w miarę posiadanych możliwości, uzyskać i przekazać Wynajmującemu dane dotyczące uczestników oraz świadków kolizji, kradzieży lub uszkodzenia samochodu, w tym w szczególności informacje o wystawcy i numerze polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy wypadku (jeżeli nie jest nim Najemca).

6.3 Najemca zobowiązany jest do udzielenia pomocy Wynajmującemu oraz/lub ubezpieczycielowi samochodu we wszystkich postępowaniach związanych z kolizją, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu lub/i jego wyposażenia do jakich doszło w okresie najmu. W żadnym wypadku Najemca nie jest uprawniony do akceptowania
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

6.4 Najemca zobowiązany jest do niekontynuowania dalszej jazdy oraz niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego, w przypadku gdy nastąpi awaria lub uszkodzenie Przedmiotu umowy lub w przypadku gdy kontynuowanie dalszej jazdy mogłoby stanowić́ zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.5. W przypadku uszkodzenia, wypadku czy awarii Przedmiotu umowy Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Najemcy.

6.6 Wynajmujący nie jest zobowiązany do zapewnienia Najemcy samochodu zastępczego w przypadku powstania jakichkolwiek zdarzeń́ skutkujących brakiem możliwości użytkowania przedmiotu najmu.

6.7 W przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z powyższych obowiązków, w szczególności niedostarczenia Wynajmującemu protokołu Policji dokumentującego kolizję lub kradzież, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 2.000 zł brutto.

6.8 Najemcę obowiązuje udział własny w szkodzie w wysokości 20.000 zł.

6.9 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność́ za wszelkie szkody powstałe na skutek:

 1. nieprawidłowej eksploatacji samochodu,
  1. naruszeń́ przepisów prawa,
  1. nie zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą̨,
  1. uszkodzenia Przedmiotu umowy,
  1. zniszczenia zarówno w środku jak i na zewnątrz,
  1. udostepnienia Przedmiotu umowy osobą trzecim.

6.10 W przypadku ujawnienia uszkodzeń zaistniałych z winy Najemcy lub osoby upoważnionej, Najemca zobowiązany do bezzwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt lub pokrycia kosztów przywrócenia samochodu do stanu z dnia wydania samochodu według wyboru Wynajmującego.

6.11 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność́ za szkody powstałe w Przedmiocie umowy lub z jego udziałem, które nie są objęte ubezpieczeniem. Ponadto, Najemca ponosi odpowiedzialność w przypadku szkód które nie zostaną w pełni pokryte przez ubezpieczyciela, a także w przypadku odmowy pokrycia szkód przez ubezpieczyciela, w zakresie niepokrytej szkody. W szczególności w przypadku zaistnienia szkody całkowitej Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu odszkodowania do wysokości wartości samochodu sprzed szkody.

6.12 W ramach odszkodowania, Wynajmujący również może domagać się od Najemcy pokrycia utraconych wpływów (korzyści), w wysokości odpowiadającej godzinowej lub dobowej stawce najmu, naliczonej od godziny i dnia wyłączenia samochodu z eksploatacji do godziny i dnia, w którym uszkodzony samochód lub nowy samochód (nabyty w miejsce skradzionego/utraconego) znajdzie się w dyspozycji Wynajmującego.

6.13 W razie zaistnienia szkody powstałej w wyniku wyłącznej winy Najemcy lub osoby upoważnionej lub ich winy umyślnej lub rażącego naruszenia warunków najmu Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 20.000 zł.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

7.1 Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kary, mandaty lub opłaty (w tym parkingowe), których nałożenie wynika z naruszenia lub nieprzestrzegania przez Najemcę przepisów prawa, w tym przepisów o ruchu drogowym, jak również innych przepisów / regulaminów określających zasady korzystania z dróg lub/i parkingów. Wszelkie mandaty / opłaty oraz koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązany jest pokryć Najemca, z uwzględnieniem punktu 4.5.

7.2 Wynajmujący jest odpowiedzialny jedynie za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajmowanym samochodem lub jego użytkowaniem, gdy te straty lub szkody spowodowane zostały umyślnie lub przez zaniedbanie z jego strony.

7.3 Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które Najemca przewoził, utracił (zagubił) lub pozostawił w samochodzie.

8. KIEROWCY

8.1 Kierowcą samochodu może być wyłącznie osoba fizyczna wskazana w Umowie Najmu. Inna osoba fizyczna może być kierowcą samochodu wyłącznie w przypadku jej wskazania w Umowie Najmu (jako dodatkowego kierowcę. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania osób, którym w okresie najmu powierzył prowadzenie samochodu.

8.2 Posiadanie międzynarodowego prawa jazdy jest obowiązkowe dla Najemców/kierowców, którzy posiadają prawo jazdy wydane w krajach nie wymienionych w Konwencji o Ruchu Drogowym (Dz.U. z dnia 24.02.1988 r.).

9. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

9.1 ZaKonsumenta uważa się osobę fizyczną, która zgodnie z art. 221 k.c. zawiera umowę najmu samochodu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.2.Postanowienia zawarte w pkt. 9 stosuje się wyłącznie do Najemców będących Konsumentami. Pozostałe postanowienia OWU mają zastosowanie do Konsumentów o ile nie postanowiono inaczej.

9.3 Najemca będący Konsumentem zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem samochodu zarówno w chwili jego wydania jak i zwrotu. Powinien zgłosić i uwzględnić w Protokole zdawczo odbiorczym wszelkie uwagi dotyczące widocznego stanu samochodu, zarówno przy jego wydaniu jak i odbiorze, przy czym ocena ta dotyczy tylko wad możliwych do stwierdzenia przez przeciętnego konsumenta.

9.4 W przypadku braku zwrotu samochodu w terminie określonym w Umowie, lub w terminie ustalonym zgodnie z Umową Najemca będący Konsumentem zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z samochodu w wysokości 100 % stawki czynszu najmu określonej w Umowie za każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania po upływie terminu zwrotu samochodu. Postanowienia tego nie stosuje się jeżeli brak zwrotu samochodu nastąpił z przyczyn, za które Najemca będący Konsumentem nie ponosi odpowiedzialności.

9.5 Najemca będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność jeśli podstawą tej odpowiedzialności było zdarzenie, za które ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w k.c.

9.6 W przypadku unieruchomienia samochodu Konsumentowi przysługuje samochód zastępczy tylko wtedy gdy Przedmiot umowy został unieruchomiony bez zawinienia ze strony Najemcy lub osoby przez niego wskazanej do użytkowania Przedmiotu umowy. W takim przypadku klasa innego samochodu zapewnionego przez Wynajmującego Konsumentowi, będzie w miarę możliwości zgodna z klasą wynajętego samochodu. W przypadku niemożności dostarczenia samochodu w podobnej klasie i wyposażeniu Najemca otrzyma samochód klasy niższej. W takim przypadku zostanie zwrócona przez Wynajmującego odpowiednia część zapłaconego przez Najemcę czynszu za samochód klasy wyższej.

9.7 Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem Umowy przez Wynajmującego, w tym związane ze stwierdzeniem wad samochodu ograniczających jego przydatność do umówionego użytku lub uniemożliwiających jego używanie, mogą być złożone np. w formie pisemnej na adres wskazany siedziby Wynajmującego, lub w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ………………………..

9.8 Rekomenduje się wskazanie w reklamacji następujących danych:

 1. imienia i nazwiska zgłaszającego reklamację;
 2. określenia przedmiotu reklamacji, reklamowanego okresu, nr rejestracyjnego samochodu;
 3. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 4. żądania Najemcy (np. obniżenia czynszu za czas trwania wad ograniczających przydatność samochodu do umówionego użytku lub usunięcia wad uniemożliwiających jego używanie lub udostępnienia innego samochodu);
 5. danych kontaktowych składającego reklamację, na które może być złożona odpowiedź na reklamację.

9.9 Wynajmujący rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszonej reklamacji. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się otrzymanie przez Najemcę odpowiedzi na reklamację przed upływem tego terminu. Brak udzielenia we wskazanym wyżej terminie odpowiedzi na reklamację uznaje się za jej uwzględnienie.

9.10 Jeżeli Wynajmujący odmówi uznania reklamacji lub jeżeli Najemca nie zgadza się na załatwienie reklamacji w sposób proponowany przez Wynajmującego, Najemca ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń, w szczególności może się zwrócić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów.

9.11 Zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2017, poz. 683 ze zm.) Najemcy będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu samochodu, lub przedłużenia umowy najmu samochodu w związku z jej zawarciem na odległość lub poza lokalem Wynajmującego.

9.13 W przypadku udzielenia przez Wynajmującego na wniosek organów ścigania, instytucji finansowych (banków, leasingodawców) lub organów administracji, pisemnej informacji o użytkowniku samochodu, którym dokonano wykroczenia lub przestępstwa w okresie najmu (w tym także nieuregulowania opłat za postój/parking) Najemca będący Konsumentem zostanie obciążony opłatą Najemca zostanie obciążony opłatą w wysokości 246,00 zł brutto za każde takie zdarzenie.

9.14 Najemca, będący Konsumentem, podpisując niniejsze OWU wyraża zgodę na zasięgnięcie przez Wynajmującego informacji dotyczących wiarygodności płatniczej Najemcy w biurach informacji gospodarczej działających na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy, w przypadku gdy przed jej zawarciem otrzyma negatywne informacje dotyczące wiarygodności płatniczej Konsumenta, a także prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia jeżeli takie informacje zostaną udostępnione Wynajmującemu po zawarciu Umowy. W takim przypadku Konsument może być zobowiązany do niezwłocznego zwrotu samochodu.

9.15 Skrócenie przez Konsumenta okresu najmu wskazanego w Umowie wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego. Pozostawienie/zwrot kluczyków/dokumentów samochodu bez zgody Wynajmującego nie stanowi o wcześniejszym rozwiązaniu Umowy. Wynajmujący może uzależnić wyrażenie zgody na skrócenie okresu najmu od rekalkulacji stawek czynszu.

10. DANE OSOBOWE

10.1 Administratorem danych osobowych Najemcy jest Wynajmujący. Dane są przewarzane w celu realizacji umowy, archiwizacji, reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją umowy. Dane mogą być przekazywane na pisemny wniosek organom ścigania bądź administracji, opisanym w punkcie 4.5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usługi. Szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych Najemcy uzyskać można bezpośrednio od Wynajmującego.

11. SIEDZIBA I WŁĄŚCIWOŚĆ SĄDU

11.1 Umowa Najmu podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z Umową Najmu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Najemca zobowiązany jest do zapłaty wszelkich kar umownych, opłat dodatkowych oraz innych należności wynikłych na mocy umowy w terminie 10 dni od dnia zwrotu pojazdu. W przypadku opóźnienia w zapłacie ww. należności Najemca zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości równej maksymalnym odsetkom za opóźnienie.

12.2 Wszelkie zmiany Umowy lub OWU wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

12.3 Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania się o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone.

12.4 Najemca oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi OWU i zrozumiał ich treść oraz że:

 1. podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. posiada wymagane uprawnienia pozwalające na kierowanie Pojazdem, a w szczególności, że nie jest pozbawiony na mocy orzeczenia sądu lub kompetentnego organu, prawa kierowania pojazdem mechanicznym;
 4. nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie mogące doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.

12.5 Podpisujący umowę najmu lub OWU, działając osobiście, w imieniu własnym, a nie w imieniu Najemcy, oświadcza że przyjmuje na siebie względem Wynajmującego osobistą odpowiedzialność na wypadek tego, że Najemca nie wywiąże się z zobowiązania wynikającego z umowy najmu w zakresie zapłaty czynszu lub jakichkolwiek innych opłat wynikających z umowy najmu lub OWU. Oświadczam, że w razie opóźnienia w płatności ww. zobowiązań, Wynajmujący uprawniony będzie do domagania się zapłaty bezpośrednio ode mnie, po uprzednim wezwaniu mnie do zapłaty w terminie 7 dni. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność w powyższym zakresie także na okoliczność, gdyby okazało się, że nie byłem uprawniony do reprezentowania Najemcy przy zawarciu umowy najmu lub akceptacji OWU.